logo motto

Adresy i dane kontaktowe:


REHABILITACJA

Tel. 603 919 993Dom św. Elżbiety Starogard Gdański

ul. Hallera 27
83-200 Starogard Gdański
telefon do mieszkańców   58 561 37 24


Biuro  tel.  697 973 925 

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 17.00

 Numer  konta bankowego   Bank Spółdzielczy w Skórczu

 83 8342 0009 0008 3814 2000 0001 - kod Swift GBWCPLPPe-mail s.starogard@wp.pl

Fundacja Dom św. Elżbiety NIE BĘDZIESZ SAM

ul. Hallera 27
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 561 37 24

email:  fundacja.starogard@gmail.com
 

 


Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

 

Statut Fundacji


 

 

STATUT FUNDACJI
Fundacja - Dom  Świętej Elżbiety „Nie będziesz sam”

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 1. Fundacja  posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja jest związana z wyznaniem rzymsko-katolickim.
 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Starogard Gdański.
 4. Fundacja została powołana na czas nieokreślony.
 5. Fundacja działa na obszarze  Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza jej granicami.
 6. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 7. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 8. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest  Minister Opieki Społecznej  i spraw Zdrowia.

 

Rozdział 2. Przedmiot i formy działania Fundacji

 

                                               § 2.

 1. Fundacja jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w § 3 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
 3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 4. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych czyli na prowadzoną przez siebie działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.
 5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

Rozdział 3. Cele Fundacji

 

                                               § 3.

 1. Celami Fundacji są:

1)      Inicjowanie i popieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach wspierania osób niepełnosprawnych chorych i w podeszłym wieku,

2)      Podnoszenia sprawności i aktywności osób niepełnosprawnych chorych i w podeszłym wieku,

3)      Propagowanie wykorzystania nowoczesnych programów życia osób niepełnosprawnych chorych i w podeszłym wieku,

4)      Tworzenie warunków zamieszkania i opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego i osobom samotnym. 

§ 4.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1.      Prowadzenie placówek wspierających  osoby niepełnosprawne chore i w podeszłym wieku,

2.      Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest  prowadzenie domów opieki nad osobami niepełnosprawnymi, chorymi i w podeszłym wieku,

3.      Prowadzenie zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, aktywizujących dla osób niepełnosprawnych chorych i w podeszłym wieku,

4.      Działalność edukacyjną, wydawniczą i kulturalną,

5.      Adaptacja budynków oraz ich urządzeń, a także zagospodarowywanie nieruchomości gruntowych przeznaczonych na zorganizowanie Domu św. Elżbiety,

 1. Organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania Domu św. Elżbiety,
 2. Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla osób starszych o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego,
 3. Działanie na rzecz pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność Domu św. Elżbiety,
 4. Organizacyjne i rzeczowe wspomaganie i wspieranie rozwoju Domu św. Elżbiety, 
 5. Prowadzenie działań mających na celu integrację i aktywizację osób starszych,
 6. Kultywowanie tradycji w obchodzeniu uroczystości przez osoby starsze zamieszkałe Domu św. Elżbiety,
 7. Organizowanie różnych form wypoczynku i zwiedzania dla osób starszych zamieszkałych w Domu św. Elżbiety,
 8. Organizowanie i finansowanie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów fundacji,
 9. Współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.

§ 5.

1.      Realizację założonych  celów Fundacja może osiągnąć w wyniku współpracy i współorganizowania przedsięwzięć stanowiących jej zadania z innymi organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi.

2.      Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

3.      Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami statutowymi.

Rozdział 4. Majątek i dochody Fundacji

 

§ 6.

 

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000  złotych (słownie: jeden tysięc   złotych), przyznany w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji i wpłacony przez Fundatora a po jej rejestracji następujące  mienie :

-dotacje,

-spadki, darowizny zapisy,

-środki finansowe,

-nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe nabyte  przez Fundację w czasie jej trwania,

-dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

-dochody z działalności gospodarczej Fundacji.

 

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.

 

§ 7.

 

Fundator  wniósł następujące  wkład gotówkowy na kapitał Fundacji:

- 1000 zł / jeden tysięc złotych/

§ 8.

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1)        krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

2)        dotacji, datków i subwencji,

3)        dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych,

       prowadzonych przez Fundację,

4)        zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

5)        operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi.

6)        dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

 

§ 9.

1.      Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub fundatorów.

2.      W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

3.      W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

§ 10.

 

Fundacja nie jest uprawniona do:

1)        udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi",

2)        przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)        wykorzystywania majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,

4)        zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

§ 11.

1.        Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2.        Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

1)      Rehabilitacja,

2)      Fizjoterapia,

3)      Wynajem nieruchomości,

4)      Działalność związana z ochroną ludzkiego zdrowia pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,

5)      Działalność wydawnicza,

6)      Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna.

 

3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

 

§ 12.

1.        Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

2.        Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.

3.        Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

4.        Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

5.        Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

6.        Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

7.        Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

8.        Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 


Rozdział 5. Organy Fundacji

 

            § 13.

1. Organami Fundacji są : 

 • Zarząd Fundacji,
 • Rada Fundacji.

2. Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z  uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Zarząd Fundacji

§ 14.

 1. Zarząd Fundacji jest jej organem wykonawczym, powołanym przez radę Fundacji na okres 5 lat i składa się z 1-3 osób. Kadencja pierwszego zarządu rozpoczyna się z dniem wpisania Fundacji do rejestru.
 2. W skład zarządu Fundacji wchodzi prezes i członkowie zarządu, o ile zarząd będzie wieloosobowy.
 3. Pierwszego Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

                                                                       § 15.

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 2. Do podstawowych zadań Zarządu należy w szczególności:

1)      kierowanie i organizowanie działalności statutowej Fundacji,

2)      prowadzenie działalnością Fundacji opracowywanie i realizowanie programów działania Fundacji, w tym także opracowanych przez Radę Fundacji, 

3)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

4)      zatrudnianie pracowników Fundacji,

5)      prowadzenie rachunkowości Fundacji ,

6)      prowadzenie działalności gospodarczej,

7)      mianowanie nowych członków Rady Fundacji wspólnie z Radą Fundacji.

 

3.      Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4.      O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5.      Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6.      Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 16. 

1.      Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Zarząd.

2.      W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenie wymaga zgody dwóch członków Zarządu, jednak w sprawach w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych - oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Rada Fundacji.

§ 17.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundację i składa się z dwóch do trzech członków. 

2. W skład pierwszej Rady Fundacji wchodzą założyciele Fundacji.  Skład Rady Fundacji może być uzupełniany przez osoby szczególnie zasłużone dla Fundacji, na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji.  Decyzję w tym przedmiocie podejmuje w drodze wspólnej uchwały, Zarząd wraz z  Radą Fundacji, podjętej zwykłą większością głosów.

§ 18.

1.      Członkami Rady Fundacji mogą być osoby świeckie, jak i duchowne, cieszące się zaufaniem społecznym.

2.      Nie mogą być członkami Rady Fundacji:

1)      osoby pozostające z członkami Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2)      osoby skazane prawomocnym wyrokiem popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Rezygnacja z członkostwa powoduje utratę mandatu członka Rady Fundacji.

4. Członek Rady Fundacji może być pozbawiony mandatu wskutek działań sprzecznych z celami Fundacji, działania na szkodę Fundacji , utraty zaufania lub dobrego imienia, w trybie opisanym w par. 10 pkt 1, właściwym dla powołania nowego członka Rady Fundacji.

 

§ 19.

1.      W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.

2.      Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada po zatwierdzeniu przez Fundatora.

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

4.      Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

5.      Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

6.      W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji  członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.

7.      Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady za zgodą Fundatora. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

8.      Fundator wskazuje Prezesa Zarządu.

9.      W przypadku jednoosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

§ 20.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1)      powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

2)      uchwalanie planów działania Fundacji,

3)      Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

4)      zatwierdzanie bilansu i rachunku wyników za kolejne lata działalności Fundacji,

5)      dokonywanie zmian w statucie Fundacji,

6)      wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, wierzytelności oraz ruchomości stanowiących środki trwałe o wartości przewyższającej 10 000  zł.,

7)      powoływanie wraz z Zarządem nowych członków Rady Fundacji,

8)      podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,

9)       ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,

10)   nadzór nad  działalnością Fundacji,

11)   wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,

12)   podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 21.

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 22.

 

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

13)  żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

14)  dokonywania kontroli gospodarowania mieniem Fundacji  oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

§ 23.

1.      Rada Fundacji, w celu zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników, odbywa posiedzenie raz w roku na wniosek Zarządu. W innych sprawach Rada Fundacji odbywa się w każdym czasie, na pisemny wniosek co najmniej trzech jej członków. Miejsce i termin posiedzenia Rady ustala Zarząd, powiadamiając członków na 7 dni przed datą posiedzenia.

2.      Członkowie Rady Fundacji działają osobiście lub przez pełnomocników.

§ 24.

Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z  uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Zmiana Statutu

 

§ 25.

 

1.      Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji.

2.      Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

 

Połączenie z inną fundacją.

 

§ 26.

1.      Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów  za zgodą Fundatora.

2.      Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

Rozdział 6. Likwidacja Fundacji

 

§ 27.

 

 1. Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały  większością 2/3 głosów, przy quorum 60 %, wyznaczając jednocześnie likwidatora Fundacji.
 2. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą decyzją Rady Fundacji na funkcjonowanie organizacji prowadzącej działalność odpowiadającą statutowym celom likwidowanej Fundacji.

 

 

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

 

§ 28.

 

 

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 

 

 

§ 29.

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestracyjny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2012, Dom św. Elżbiety

Valid XHTML 1.0 Transitional stat4u

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczka). Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Dowiedz się więcej TUTAJ [akceptuję - zamknij]